Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Kết quả CTKM: Tự hào U23 Việt Nam - Triệu triệu trái tim cùng chung nhịp đập  ( 14/03/2018 ) 

BIDV thông báo kết quả chương trình khuyến mãi : Từ ngày 26/1/2018 - 28/1/2018, BIDV triển khai CTKM "Tự hào Việt Nam" với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi chi tiêu bằng thẻ Quốc tế BIDV, tối đa lên tới 23.000.000VND. Hãy cùng hòa nhịp với chiến thắng thần kỳ của Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam!

CTKM HOÀN TIỀN 23% - U23 VIỆT NAM
TÊN CHỦ THẺSỐ THẺ TIỀN THƯỞNG 
   
NGUYEN BA HUY5305xxx111                                  230,000
HOANG VIET CUONG5305xxx121                                  230,000
PHAM MINH NGOC4111xxx105                                  230,000
KIM THI TUYET NHUNG4111xxx109                                  230,000
LE DUC HOANG5151xxx109                                  230,000
NGUYEN VAN TRIEU4111xxx108                                  230,000
NGUYEN YEN ANH5119xxx106                                  230,000
PHAM THI PHUONG THUY4271xxx106                                  230,000
DO THI HONG4111xxx100                                  230,000
NGUYEN THI HUONG TRA4111xxx111                                  230,000
VU TRUNG DUC4766xxx103                                  230,000
DO HOANG HAI5119xxx108                                  230,000
NGUYEN TIEN THANH5151xxx103                                  230,000
NGUYEN THI THU HA4271xxx107                                  230,000
CHU THI THU HA4271xxx103                                  230,000
BUI CHI CONG4286xxx100                                  230,000
LE NGUYET ANH4286xxx103                                  230,000
TA THI THANH PHONG4271xxx107                                  230,000
TRINH THI THU DUNG5171xxx106                                  230,000
DO THI HOANG YEN5171xxx109                                  230,000
HO THANH LAM4271xxx104                                  230,000
DUONG THI GIANG5119xxx104                                  230,000
LE THI HANH4766xxx105                                  230,000
ONUKI TAKAHISA5119xxx102                                  230,000
HOANG VAN NAM4111xxx107                                  230,000
NGUYEN HUNG CUONG4271xxx100                                  230,000
HUYNH CAM TUONG5119xxx101                                  230,000
HOANG THI CHAM4111xxx107                                  230,000
DANG THI THU NGUYET4271xxx102                                  230,000
VU NGOC HA5119xxx117                                  230,000
TRAN XUAN THANG4286xxx101                                  230,000
NGUYEN THU HUONG5119xxx102                                  230,000
TRAN VAN CONG5171xxx102                                  230,000
TRAN THI HIEN LUONG5119xxx103                                  230,000
VU NGOC ANH5119xxx108                                  230,000
HUYNH THUAN5119xxx108                                  230,000
KHONG THI HANG4271xxx100                                  230,000
TRIEU XUAN QUY5119xxx115                                  230,000
BUI THI KIEU OANH4111xxx106                                  230,000
LE VAN QUY5171xxx109                                  230,000
HOANG THI PHUONG CHI4111xxx105                                  230,000
NGUYEN THAO HIEN4271xxx105                                  230,000
LE THI HOAN4271xxx116                                  230,000
NGUYEN NGOC HUYEN4286xxx105                                  230,000
DUONG THI BAC4111xxx107                                  230,000
VU THI HA4111xxx109                                  230,000
TRAN LAN ANH4111xxx102                                  230,000
HA MINH HIEP4111xxx102                                  230,000
TRAN THANH XUAN5119xxx100                                  230,000
HOANG THI THUY LINH5119xxx104                                  230,000
GIANG THI THU HIEN4111xxx108                                  230,000
DO THANH THUY5171xxx105                                  230,000
TO CAM THUY4111xxx102                                  230,000
NGUYEN TIENTHANH5171xxx108                                  230,000
LE THI THUY LINH5119xxx106                                  230,000
PHAM THI HAI HANG4111xxx101                                  230,000
LE THANH HA5171xxx103                                  230,000
TRAN THI THU THUY4111xxx107                                  230,000
NGO VAN THANG5305xxx101                                  230,000
HOANG VAN DAI5171xxx101                                  230,000
BUI DUC QUANG4766xxx119                                  230,000
TRAN QUOC HUONG4111xxx106                                  230,000
MAI THI HONG HANH5171xxx101                                  230,000
PHUNG THI TAN5171xxx106                                  230,000
LUONG THI CHUYEN5119xxx107                                  230,000
NGO QUANG TOAN5119xxx105                                  230,000
VU HONG QUAN5119xxx102                                  230,000
VU ANH TUAN4111xxx100                                  230,000
VU THANH SON5119xxx102                                  230,000
LAM THI XUAN HUE4286xxx100                                  230,000
NGUYEN THI MINH TRANG4111xxx203                                  230,000
DO QUANG ANH4271xxx106                                  230,000
NGUYEN THI THUY QUYNH4286xxx102                                  230,000
TO THANH NGA5119xxx115                                  230,000
NGUYEN DUONG TUNG4111xxx103                                  230,000
VO QUANG HUY5171xxx109                                  230,000
NGUYEN THI THU MINH5119xxx106                                  230,000
LAM NGUYET THU5119xxx108                                  230,000
DO HOAI NAM5171xxx107                                  230,000
PHAN THI THUONG4286xxx102                                  230,000
NGUYEN THI HUYEN4271xxx105                                  230,000
NGUYEN HONG NHUNG5119xxx101                                  230,000
TRAN THI MAI PHUONG4111xxx100                                  230,000
NGUYEN DUY5119xxx106                                  230,000
DAU NGOC DUNG4111xxx106                                  230,000
TRAN TIEN DUNG4271xxx107                                  230,000
NGUYEN HUU MINH THY5119xxx108                                  230,000
VO TRIEU NGOC LAN4286xxx215                                  230,000
TRAN THI THU YEN5305xxx115                                  230,000
DO MY LINH4271xxx101                                  230,000
HA QUY ANH5119xxx104                                  230,000
DOAN NGOC PHUONG THAO5119xxx100                                  230,000
DO DUY CHINH5119xxx102                                  230,000
NGUYEN MINH DUY5305xxx106                                  230,000
PHAN THANH NAM4111xxx102                                  230,000
NGUYEN VO THU CHAU4111xxx102                                  230,000
NGUYEN THI XUAN THAO5119xxx103                                  230,000
TRAN KIM SON5305xxx102                                  230,000
LE KHIEM4271xxx108                                  230,000
TRAN VAN QUY5119xxx109                                  230,000
TRAN VAN BANG5119xxx108                                  230,000
VU THI THUY DUONG4286xxx105                                  230,000
BUI QUOC CONG5119xxx105                                  230,000
TRINH THI TUYET NGA4286xxx101                                  230,000
NGUYEN TUAN DUNG5119xxx102                                  230,000
NGUYEN THI THU HIEN4271xxx104                                  230,000
TRAN HOANG NAM4111xxx103                                  230,000
NGUYEN CAM NHUNG4111xxx107                                  230,000
NGUYEN THI LANH4271xxx110                                  230,000
TRAN THI DIU HUONG4286xxx102                                  230,000
NGUYEN KHOA TRUONG5119xxx107                                  230,000
TRAN THI THU HA5119xxx108                                  230,000
VU DINH TAN4271xxx103                                  230,000
DOAN THI THU HUONG5119xxx107                                  230,000
CAO THANH HUYEN4286xxx115                                  230,000
NGUYEN MINH NGUYET4111xxx101                                  230,000
VU DINH KHOI4766xxx102                                  230,000
LE QUANG TAM4111xxx111                                  230,000
NGUYEN XUAN NHAM4271xxx105                                  230,000
BUI QUANG HUNG4111xxx104                                  230,000
DOAN QUOC TRIEU4286xxx110                                  230,000
THAI THI THU HIEU4286xxx123                                  230,000
TRAN THUY NGA4286xxx103                                  230,000
PHAM MINH VU5119xxx101                                  230,000
NGUYEN ANH TUYET4111xxx110                                  230,000
VUU XUAN HAO5119xxx121                                  230,000
NGUYEN THI TRUNG HIEU5119xxx108                                  230,000
DANG THI HOANG PHUONG4111xxx101                                  230,000
NGUYEN THI VAN ANH5119xxx108                                  230,000
TRUONG QUYNH NGOC5119xxx102                                  230,000
TRAN THI LIEN HOAN5119xxx107                                  230,000
PHAM THI NGOC TRANG4111xxx103                                  230,000
NGUYEN DUC ANH4766xxx102                                  230,000
NGUYEN THI MONG TRAM4111xxx104                                  230,000
TRAN VAN DAI5119xxx113                                  230,000
NGO VI MY TRAM4286xxx102                                  230,000
NGUYEN THI HOA MUA4111xxx107                                  230,000
BUI TA BA4271xxx305                                  230,000
DOAN ANH VU5119xxx103                                  230,000
VUONG DUC KIEN5119xxx107                                  230,000
NGUYEN ANH HIEU4111xxx107                                  230,000
NGUYEN NHU THAO4766xxx127                                  230,000
VU THI NGUYET4271xxx106                                  230,000
LE THE SON4271xxx115                                  230,000
DO MINH NGUYET4111xxx109                                  230,000
PHAM THI THANH MAI5305xxx100                                  230,000
PHAM THU HUONG5171xxx108                                  230,000
LE CAO NGUYEN4286xxx109                                  230,000
LE NGOC MAI4111xxx107                                  230,000
VU MANH HUNG4271xxx102                                  230,000
PHAN THANH DAT4286xxx101                                  230,000
BUI PHUONG LAN5119xxx104                                  230,000
VU NGUYEN VU5171xxx100                                  230,000
NGUYEN MAI NGOC5119xxx103                                  230,000
PHAN THI MAI5119xxx107                                  230,000
PHAN TAN THU4271xxx107                                  230,000
LE QUANG NHUT5119xxx103                                  230,000
LUONG LINH LY4286xxx103                                  230,000
QUACH KIM NGOC4111xxx100                                  230,000
PHAM THI NHINH5119xxx102                                  230,000
NGUYEN THI MINH TRANG4111xxx111                                  230,000
VUONG THI THU TRANG4111xxx108                                  230,000
TRAN THI HANG4111xxx108                                  230,000
NGUYEN THI HOA4271xxx112                                  230,000
KHONG THANH UT5119xxx105                                  230,000
DUONG QUANG TUNG4271xxx308                                  230,000
TRAN XUAN NINH5119xxx106                                  230,000
UNG THI QUYNH4271xxx102                                  230,000
CAO XUAN TUAN4111xxx108                                  230,000
KHONG THI HAI YEN5171xxx108                                  230,000
YOSHIAKI NAKAMURA5119xxx102                                  230,000
NGUYEN THI MINH HANG4111xxx105                                  230,000
PHAN THI KIEU NHAN4111xxx100                                  230,000
NGUYEN THI PHUONG4111xxx105                                  230,000
HUYNH TAN PHAT5171xxx105                                  230,000
VO THI HANH5119xxx107                                  230,000
NGUYEN THAI MAI5119xxx101                                  230,000
NGUYEN HAI NINH4271xxx104                                  230,000
NGUYEN THI THU4111xxx109                                  230,000
NGUYEN THI MINH THUY5171xxx103                                  230,000
HOANG VAN DUNG4286xxx105                                  230,000
TRAN THI MAI ANH4286xxx107                                  230,000
LE VAN TUYEN5119xxx108                                  230,000
NGUYEN THANH HAI4271xxx201                                  230,000
NGO THI THUY HANG4111xxx108                                  230,000
NGUYEN THI THUY AN5119xxx100                                  230,000
NGUYEN MANH TUNG5305xxx106                                  230,000
LE THI KIM NHAN4286xxx103                                  230,000
VU THI HIEN5119xxx108                                  230,000
HOANG TUAN HUY4111xxx107                                  230,000
TRAN THI HONG NHUNG4111xxx101                                  230,000
LE THI THANH TIEN4111xxx200                                  230,000
DO XUAN BACH5119xxx104                                  230,000
VUONG THI THU HA5119xxx104                                  230,000
NGUYEN VAN LUU4271xxx102                                  230,000
NGUYEN VAN TRUONG5171xxx105                                  230,000
TRAN THI HA4286xxx107                                  230,000
NGUYEN DUY LINH4111xxx103                                  230,000
DINH THI MINH HUE5119xxx105                                  230,000
NGUYEN THI LAN PHUONG4111xxx100                                  230,000
TRAN BAO KHANH5171xxx108                                  230,000
TRAN VIET BAO CHAU5119xxx120                                  230,000
TRAN THANH HUY4286xxx106                                  230,000
LE NHU QUYNH4111xxx100                                  230,000
TRAN HOANG HAI4111xxx104                                  230,000
TRUONG XUAN THAI4766xxx105                                  230,000
NGUYEN THI THANH TAM5119xxx100                                  230,000
DINH XUAN SON4111xxx103                                  230,000
PHAN THIEN AN5119xxx108                                  230,000
NGUYEN THI KIM NGAN4286xxx101                                  230,000
TRAN DONG KHOI5119xxx103                                  230,000
NGUYEN THI KIM THANH5119xxx102                                  230,000
NGUYEN TUAN ANH5119xxx100                                  230,000
PHAN HUNG MINH4271xxx105                                  230,000
NGUYEN VAN HIEN5119xxx116                                  230,000
HOANG XUAN NGHIA5119xxx106                                  230,000
NGUYEN HANH NHAN5119xxx106                                  230,000
NGUYEN TUAN ANH5171xxx100                                  230,000
TRAN MINH NHUT5119xxx105                                  230,000
NGUYEN PHUC HUNG5305xxx217                                  230,000
PHAM THI THANH LOAN4271xxx100                                  230,000
NGUYEN HIEN LUONG5171xxx100                                  230,000
PHAM XUAN KHOA4271xxx102                                  230,000
VU BA LINH5119xxx105                                  230,000
VU THI THUY HA4111xxx413                                  230,000
LE THANH TRUNG4286xxx101                                  230,000
DAO HONG LE5171xxx108                                  230,000
LUONG THI THANH HUYEN4271xxx109                                  230,000
NGUYEN TRAN QUAN4111xxx118                                  230,000
NGUYEN THI BICH THUY4111xxx105                                  230,000
 
NGUYEN BA THOI5119xxx100                                  230,000
LUU TRAN ANH TU4111xxx333                                  230,000
LE VIET LUU4271xxx109                                  230,000
TRAN THI KIM PHUONG5171xxx103                                  230,000
NGUYEN TUAN ANH5119xxx103                                  230,000
TANG THI THANH THUY5171xxx104                                  230,000
NGUYENPHAN TRUONG SON4286xxx103                                  230,000
NGUYEN THI BINH5151xxx108                                  230,000
NGUYEN THI THU HANG4111xxx107                                  230,000
VU THI THU HUYEN5305xxx109                                  230,000
TRAN THI HANG4111xxx101                                  230,000
NGUYEN THE HUAN4286xxx106                                  230,000
HOANG MANH LONG4111xxx104                                  230,000
LUONG QUYNH TRANG4286xxx106                                  230,000
NGO THI THUY DUONG4271xxx102                                  230,000
HOANG QUOC HUNG4766xxx109                                  230,000
NGUYEN DUC HAI4111xxx107                                  230,000
DO THI TUYET4766xxx108                                  230,000
NGUYEN TRONG MINH4271xxx100                                  230,000
PHAM THU HUONG4271xxx108                                  230,000
LE THI HIEP4286xxx102                                  230,000
SON THANH5119xxx108                                  230,000
AN THI MAI LAN5305xxx108                                  230,000
DAO NGUYEN HOAN4271xxx100                                  230,000
TRINH VIET HOA4111xxx109                                  230,000
HO TU TRAN4111xxx102                                  230,000
NGUYEN TUAN HAI4286xxx106                                  230,000
NGUYEN THANH THUY5171xxx105                                  230,000
NGUYEN SONG VAN ANH4286xxx101                                  230,000
LY THI THUY TRANG4111xxx109                                  230,000
PHAM THI QUYNH TRANG4286xxx101                                  230,000
NGO THI XUAN HUONG4286xxx110                                  230,000
KIM NGOC SON4271xxx106                                  230,000
NGUYEN VAN QUY5119xxx107                                  230,000
NGUYEN THI LOI4286xxx102                                  230,000
NGUYEN THI NGOC OANH4271xxx106                                  230,000
LAI THI LOAN5119xxx101                                  230,000
DINH THU GIANG4111xxx109                                  230,000
LAM NGOC THAI4111xxx109                                  230,000
TRUONG NGOC HA4271xxx109                                  230,000
NGUYEN PHUONG ANH4111xxx104                                  230,000
NGUYEN NGOC LE THUY4766xxx110                                  230,000
NGUYEN HUYEN LY4111xxx102                                  230,000
TRAN NGOC DUNG4111xxx108                                  230,000
NGUYEN NHU QUYNH4111xxx104                                  230,000
TRUONG QUOC TUAN4271xxx101                                  230,000
DO THI HOA4271xxx107                                  230,000
NGUYEN DUC ANH5171xxx102                                  230,000
LE ANH TUAN5119xxx103                                  230,000
NGUYEN THI THANH NGA4111xxx108                                  230,000
PHAN VU VAN KHANH4286xxx109                                  230,000
NGUYEN T THANH HUYEN4766xxx101                                  230,000
TRAN THI THU HA4111xxx109                                  230,000
AU THI THANH TAM4286xxx105                                  230,000
PHAM THI NHU THAO4286xxx109                                  230,000
NGUYEN TRUNG KIEN4111xxx135                                  230,000
NGUYEN CONG NGHIEP5171xxx109                                  230,000
NGUYEN VIET ANH4111xxx104                                  230,000
PHAN THANH THU4286xxx101                                  230,000
PHAM PHUONG THAO4111xxx102                                  230,000
NGUYENPHU THUONG VIEN4286xxx106                                  230,000
NGHIEM THANH LONG4111xxx104                                  230,000
LE HOANG NGAN4271xxx107                                  230,000
NGUYEN HOANG PHUC4111xxx108                                  230,000
NGUYEN VU THANH TUYEN4286xxx102                                  230,000
THAN THI VAN4111xxx101                                  230,000
NGUYEN CHINH THUAN4286xxx103                                  230,000
HOANG THI LANH4111xxx208                                  230,000
TRAN HA VAN5119xxx102                                  230,000
NGO THI BICH DAO4271xxx106                                  230,000
TRINH MINH SON4111xxx100                                  230,000
NGUYENTRUONGKHANHLINH5119xxx104                                  230,000
MAI THU HA4766xxx110                                  230,000
LE HONG TUAN4111xxx107                                  230,000
NGUYEN THI HANH5151xxx100                                  230,000
TRAN THI HUE4286xxx103                                  230,000
TRAN VU VAN AN5119xxx128                                  230,000
VO TRINH QUOC LAM4111xxx119                                  230,000
VU MINH DUC5119xxx108                                  230,000
HOANG BOI THUONG4111xxx105                                  230,000
NGUYEN CHI HIEU5119xxx109                                  230,000
NGUYEN LE HANG5119xxx110                                  230,000
VU THI MINH HOA4111xxx107                                  230,000
CHU THI LAN PHUONG4111xxx102                                  230,000
VU THI MINH5171xxx103                                  230,000
NGUYEN THI THU HUONG4111xxx100                                  230,000
NGUYEN HOANG LUONG4111xxx102                                  230,000
HOANG THI ANH THY4111xxx104                                  230,000
BUI ANH KHOA4271xxx104                                  230,000
PHAN NGOC THAO VY4286xxx107                                  230,000
TO VAN DANH4111xxx101                                  230,000
NGUYEN DUY5305xxx206                                  230,000
DO THANH CHINH5119xxx108                                  230,000
TRUONG LE DUY KIM4111xxx104                                  230,000
BUI THI VAN NAM4111xxx102                                  230,000
HUYNH THE DU4111xxx109                                  230,000
NGUYEN THI LIEN4111xxx109                                  230,000
TRA THANH TRUNG5119xxx103                                  230,000
LE QUANG HUAN5171xxx101                                  230,000
LE THI KIM ANH4286xxx123                                  230,000
VU HONG VIET5119xxx105                                  230,000
LE QUANG HUE5119xxx146                                  230,000
TRAN THI HUE4766xxx105                                  230,000
TRAN THE NAM4111xxx103                                  230,000
VO THANH HAI4271xxx113                                  230,000
NGUYEN THU TRANG4271xxx104                                  230,000
NGUYEN KIEU OANH4286xxx108                                  230,000
PHAM THI GIAO CHI5119xxx108                                  230,000
TRAN QUOC HOAN5119xxx108                                  230,000
NGUYEN THI THUY AN4286xxx107                                  230,000
PHAN THAI THANH5171xxx107                                  230,000
DO LE PHUONG4286xxx104                                  230,000
HOANG VAN QUYET5171xxx104                                  230,000
HANG THUY TRANG5171xxx105                                  230,000
PHAM VAN SON4286xxx102                                  230,000
DINH VAN THANH5119xxx107                                  230,000
TRAN ANH TU4271xxx100                                  230,000
NGUYEN THI VIET HA4271xxx106                                  230,000
NGUYENTHIHONGPHUONG4111xxx107                                  230,000
TRAN ANH TUAN5171xxx108                                  230,000
NGUYENTHI MINH PHUONG4111xxx124                                  230,000
VU HUU DUAN4271xxx109                                  230,000
DUONG DINH DUC4286xxx100                                  230,000
NGUYEN THI NHAT LIEN4286xxx205                                  230,000
PHAN LE THAO TRANG5119xxx107                                  230,000
NGUYEN THI DIEU LINH4286xxx109                                  230,000
NGUYEN THI KIM CHI4111xxx100                                  230,000
DO QUANG MINH5119xxx108                                  230,000
NGUYEN THI THUY DUONG4111xxx112                                  230,000
NGUYEN THI QUYNH AN5119xxx108                                  230,000
NGUYEN THI TAM4111xxx103                                  230,000
NGUYEN MINH NHAT4271xxx104                                  230,000
LE THI THU TRINH4286xxx102                                  230,000
NGUYEN MINH DUC4286xxx108                                  230,000
HUYNH THI MINH LY4111xxx108                                  230,000
NGUYEN THI THAO5305xxx105                                  230,000
VU THI BICH THUY5119xxx106                                  230,000
HOANG MINH DUC5171xxx105                                  230,000
HO LE HOAI MAI5305xxx102                                  230,000
NGUYEN TRONG NHAN5119xxx117                                  230,000
BUI VAN PHU5119xxx102                                  230,000
VO THI KIM OANH5119xxx104                                  230,000
TRAN THI QUYNH TRANG4111xxx107                                  230,000
PHAM T THU HANG5119xxx109                                  230,000
NGUYEN CONG DUY4111xxx203                                  230,000
LUONG THI QUYNH HOA4286xxx109                                  230,000
NGUYEN TRONG HAI5119xxx104                                  230,000
LUONG THI HIEN4111xxx106                                  230,000
PHAM HOANG YEN5305xxx100                                  230,000
BUI HONG TAI5119xxx100                                  230,000
DAO VIET TIEN4766xxx105                                  230,000
BIEN THI MINH THAO4286xxx112                                  230,000
PHAM HOANG LONG5119xxx105                                  230,000
HOANG THI TRAN THUY4111xxx106                                  230,000
DAO THI TUYET NHUNG4766xxx106                                  230,000
LUU THI BICH NGUYET4271xxx108                                  230,000
HOANG THI MY DUYEN4286xxx103                                  230,000
NGUYEN QUYNH ANH5171xxx108                                  230,000
LE THI NHUNG4286xxx129                                  230,000
HUYNH THI NGOC DIEP4286xxx108                                  230,000
LE GIA BINH5151xxx105                                  230,000
CHAU THANH TU4286xxx117                                  230,000
HOANG PHUONG THUY5119xxx106                                  230,000
PHUNG VAN DUNG5119xxx102                                  230,000
NGUYEN QUOC HONG4111xxx101                                  230,000
HOANG THI THU THUY4111xxx100                                  230,000
MAN VU MAI PHUONG4271xxx104                                  230,000
DAO THU HIEN5305xxx204                                  230,000
HO THI DIEU THUY5119xxx100                                  230,000
NGUYEN THI HOANG MINH4111xxx105                                  230,000
DUONG CONG LY4271xxx103                                  230,000
NGUYEN KHAC NGOC5119xxx109                                  230,000
NGUYEN THI HOP4286xxx101                                  230,000
MANO MIHO5119xxx100                                  230,000
DAU THI HAI SON4111xxx105                                  230,000
TRAN THI BINH MINH4111xxx111                                  230,000
LE DINH HIEP4111xxx113                                  230,000
NGO THI LAN PHUONG5119xxx102                                  230,000
NGUYEN MINH GIANG4271xxx100                                  230,000
PHAM THI HONG CHIEN4766xxx109                                  230,000
NGUYEN DANG QUANG4111xxx100                                  230,000
NGUYEN THI TO LAN4111xxx104                                  230,000
TRAN MANH DUNG4111xxx114                                  230,000
HA THI LE THUY4111xxx115                                  230,000
NGUYEN THI MY UYEN4111xxx103                                  230,000
PHAM THI HUE5119xxx108                                  230,000
LE TUAN HAI5305xxx100                                  230,000
PHAN NHAN TRI4286xxx105                                  230,000
MAI THI NGOC4111xxx109                                  230,000
NGUYEN THI THU TRANG4271xxx100                                  230,000
LE PHU HOI5171xxx103                                  230,000
PHAM THI MINH HUE5119xxx102                                  230,000
LE THI PHUONG THUY5119xxx111                                  230,000
TRINH TRUNG NGHIA4111xxx105                                  230,000
NGUYEN NGHIA HOA4286xxx108                                  230,000
CAO MINH HONG GIANG4111xxx104                                  230,000
CAO HOANG LONG4111xxx109                                  230,000
DO PHUONG THAO4286xxx100                                  230,000
NGUYEN MINH HUONG4286xxx103                                  230,000
NGUYEN T MINH NGUYET5119xxx105                                  230,000
TRAN THI THANH TRUC5119xxx104                                  230,000
HUYNH BAO DUC5119xxx100                                  230,000
LE HUU NGOC4111xxx100                                  230,000
NGUYEN THI UT5305xxx107                                  230,000
NGUYEN HONG MINH4286xxx103                                  230,000
DO THI QUYEN4271xxx101                                  230,000
PHAM BA KHOA5305xxx119                                  230,000
NGUYEN THI MAI HOA4111xxx108                                  230,000
NGUYEN NAM HUNG5119xxx107                                  230,000
LE THUY LAN4286xxx104                                  230,000
PHAM THI THUYEN4766xxx105                                  230,000
NGUYEN ANH PHONG4111xxx117                                  230,000
DAO THANH TRUONG4271xxx106                                  230,000
NGUYEN XUAN TRUONG5171xxx102                                  230,000
LEE CHEE KENG5119xxx107                                  230,000
NGUYEN THI THU HOAI4111xxx101                                  230,000
DAM PHUONG MAI4111xxx112                                  230,000
NGUYEN THU HUYEN4286xxx100                                  230,000
VU PHI HUNG4111xxx101                                  230,000
TRAN MINH NGHIA4111xxx108                                  230,000
NGUYEN THI THU HOAI5119xxx104                                  230,000
PHAM MANH HUAN4111xxx104                                  230,000
PHAN XUAN LAN5119xxx101                                  230,000
DAO HOANG ANH5171xxx109                                  230,000
DOAN LE PHUONG TAM5171xxx107                                  230,000
NGUYEN VIET LAM4286xxx106                                  230,000
NGUYEN THI THUY LINH4286xxx102                                  230,000
NGUYEN VAN DUC5119xxx108                                  230,000
NGUYEN QUOC HUY4111xxx105                                  230,000
DAO THU TRANG4271xxx119                                  230,000
TỔNG                           105,800,000
CTKM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ DOANH SỐ CAO - CTKM U23 VIỆT NAM
TÊN CHỦ THẺSỐ THẺ TIỀN THƯỞNG 
VUONG XUAN HUNG4271XXX103                            23,000,000
PHAN THI THU HANG4271XXX105                              2,300,000
TRAN VAN BAC5119XXX108                              2,300,000
NGUYEN T THANH HUONG4111XXX107                              2,300,000
NGUYEN LE CONG4271XXX100                              2,300,000
VO TIEN HUY5119XXX100                              2,300,000
DANG NGOC HUNG4271XXX105                              2,300,000
LE THI THUY LINH5119XXX106                              2,300,000
NGUYEN ANH VAN4766XXX113                              2,300,000
NGUYEN THI MINH HUONG5305XXX114                              2,300,000
NGUYEN VAN TUYEN5427XXX102                              2,300,000
NGUYEN NGHIA5119XXX102                              2,300,000
NGUYEN TIEN THUAN5119XXX100                              2,300,000
NGUYEN THI THU HAU5119XXX105                              2,300,000
LAI DAC KIEN5119XXX108                              2,300,000
NGUYEN BA HOANG4111XXX127                              2,300,000
NGUYEN THI HONG YEN4271XXX108                              2,300,000
NGUYEN TRUNG ANH4271XXX111                              2,300,000
VU BA HUNG5427XXX131                              2,300,000
LE KIM THANH4271XXX106                              2,300,000
NGUYEN THE VINH4271XXX103                              2,300,000
LE TO HA4271XXX106                              2,300,000
NGUYEN THI NGOC TRANG4271XXX104                              2,300,000
VU CONG DUNG5119XXX103                              2,300,000
TỔNG                              75,900,000

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588